Algemene voorwaarden

Artikel 1 / Algemeen

1.1. Scheepsrecht Advocaten is het samenwerkingsverband (Coöperatieve Vereniging U.A.) van de zelfstandig gevestigde advocaten: mr. J.C. Klompé en mr. D.M. Woelinga. De bij Scheepsrecht Advocaten aangesloten advocaten voeren ieder voor zich en elk voor eigen rekening en risico een advocatenpraktijk. Opdrachten worden aanvaard door de individuele advocaat.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden uitgevoerd door personen werkzaam bij of voor Scheepsrecht Advocaten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachten wordt ook begrepen aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

1.3. In deze voorwaarden wordt met Scheepsrecht Advocaten zowel het samenwerkingsverband bedoeld als de personen werkzaam bij of voor Scheepsrecht Advocaten.

1.4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever, hierna te noemen cliënt. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

1.5. De rechtsverhouding tussen Scheepsrecht Advocaten en cliënt wordt beheersd door Nederlands recht en uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn kennis te nemen van een geschil, voor zover dit geschil niet valt onder de reikwijdte van het tuchtrecht als bedoeld in de Advocatenwet.

Artikel 2 / Tarieven en betaling

2.1. Indien cliënt in aanmerking wenst te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dient cliënt dat tijdens het intakegesprek aan te geven. Cliënt is in dat geval gehouden om de factuur voor de eigen bijdrage binnen 14 dagen na ontvangst te voldoen. Of cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld in de Wet op de Rechtsbijstand welke wordt uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand. 

2.2. Indien cliënt niet in aanmerking komt voor, of er uitdrukkelijk voor kiest om geen gebruik te maken van, gesubsidieerde rechtsbijstand, zal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Ten behoeve van cliënt betaalde onkosten zullen  als verschotten in rekening worden gebracht.

2.3. Cliënten ontvangen regelmatig, doch uiterlijk bij het sluiten van het dossier, een inzichtelijke specificatie van de gewerkte uren en in rekening gebrachte verschotten. Scheepsrecht Advocaten brengt geen separate vergoeding voor kantoorkosten in rekening. Reistij wordt in rekening gebracht tegen 50% van het overeengekomen uurtarief en reiskosten op basis van  gereden kilometers.

2.4. Scheepsrecht Advocaten is gerechtigd voorafgaand aan of bij voortzetting van de dienstverlening een voorschot op het honorarium en eventueel te maken kosten te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de eindnota in de betreffende zaak.

2.5. Betaling van facturen dient te geschieden zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling van een factuur kunnen de werkzaamheden worden opgeschort en kunnen administratiekosten en wettelijke rente in rekening worden gebracht.

Artikel 3 / Aansprakelijkheid

3.1. Ten behoeve van de werkzame advocaten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor zover de aansprakelijkheid niet door deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Scheepsrecht Advocaten in voorkomende geval uitkeert. Scheepsrecht Advocaten is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

3.2. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd met terzijde stelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

3.3. Scheepsrecht Advocaten zal bij de inschakeling van hulppersonen en derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en dit zoveel mogelijk in overleg met cliënt doen. Scheepsrecht Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortschieten of onrechtmatig handelen van door haar ingeschakelde derden.

3.4. Een vordering van cliënt jegens Scheepsrecht Advocaten dient zo spoedig mogelijk nadat cliënt met de schade bekend is schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend, doch uiterlijk binnen drie maanden na sluiten van het betreffende dossier. Na die termijn ingediende klachten worden als tardief terzijde gelegd.

Artikel 4 / Geheimhouding en dossierbehandeling

4.1. Scheepsrecht Advocaten verplicht zich jegens cliënt tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van de zaak ten aanzien van cliënt ter kennis komt.

4.2. Bij Scheepsrecht Advocaten werkzame personen die niet advocaat zijn, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

4.3. Zaakdossiers worden zo veel mogelijk bewaard in gesloten kasten op de kantoorkamers van de aangesloten advocaten.

4.4. Alle papier dat vertrouwelijke informatie bevat en moet worden weggegooid, wordt op het kantoor van Scheepsrecht Advocaten vernietigd alvorens te worden afgevoerd.

4.5. Scheepsrecht Advocaten vernietigt haar dossiers, met inbegrip van originele documenten van cliënt die zich mogelijk nog daarin bevinden, na verloop van drie jaar na sluiting van het dossier. Dossiers worden vervolgens nog drie jaar bewaard in digitale vorm.

Artikel 5 / Klachten en geschillen

5.1. Klachten over het optreden van bij Scheepsrecht Advocaten aangesloten advocaten, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van het daarvoor berekende honorarium, kunnen per e-mail worden ingediend bij het kantoor (info@scheepsrechtadvocaten.nl). De klacht wordt vervolgens beoordeeld, en voor zover mogelijk opgelost, door de klachtenfunctionaris, niet zijnde de advocaat die bij het dossier betrokken is.

5.2. Scheepsrecht Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Indien de onder 5.1 genoemde klachtenregeling niet tot een oplossing heeft geleid, kan cliënt zich schriftelijk wenden tot de geschillencommissie: Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe wij omgaan met de gegevens van bezoekers van onze website.